क्वारेन्टाइन सेवाका लागि एकल महिला समूहले छहारी भवन दिने