Caregiver’s Training Program

हेरचाहकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु (Caregiver’s Training Program)

मिति २०७६.५.१ बाट मानव अधिकारको लागि महिला,एकल महिला समूह र हेल्थ याट होम को संयुक्त प्रयासमा कियर गिभर तालिम कार्यक्रम संस्थागत रूपमा सुचारू गरेको छ ।

Caregiver’s Training Program initiated from 2076/7/1 by Women for Human Resource,Single women group and health.